خانه » فروشگاه » صادرات کیت و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

نمایش یک نتیجه

SGPT

آلانین آمینو ترانسفرازALT گلوتامات پیروات ترانس آمیناز GPTنیز نامیده می‌شود، از گروه ترانس آمینازها می‌باشد ALT انتقال گروه آمین ازL آلانین به  کتوگلوتارات و تبدیل آن به L.گلوتامات را کاتالیز می‌کند.