خانه » فروشگاه » قرص لینزولید

نمایش یک نتیجه

قرص لینزولید جابر ۴۰۰ میلی گرم LINEZOLIDE JABER 400MG TAB

موارد مصرف

- درمان عفونت های ناشی از انتروکوکوس فاسیوم مقاوم به وانکومایسین - VRE- - درمان پنومونی بیمارستانی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس - شامل MRSA- یا استرپتوکوکوس پنومونیه - شامل گونه های مقاوم به رژیم چند دارویی - MDRSP - - عفونت های پوست ساده و پیچیده - شامل عفونت پای دیابتی بدون استئومیلیت همزمان - - پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از ارگانیسم های گرم مثبت حساس به دارو