نمایش دادن همه 4 نتیجه

Anti Human

آنتی ژن های سطح گلبول های قرمز طبیعی انسان می توانند در حضور آنتی بادی های ضد خود حساس شوند

Catalase

کاتالاز یکی از آزمایشاتی است که جهت تشخیص گونه های باکتری ها مورد استفاده قرار می گیرد. باکتری هایی که

Oxidase

اکسیداز آنزیمی است که در یک واکنش کاهش اکسیداسیون نقش دارد.